Zdarma ponožky k objednávce nad 3000 Kč. Napiš do komentáře své objednávky "ponožky + velikost" a zbytek zařídíme

Reklamace zboží


Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 


 • Zboží lze reklamovat v našich kamenných prodejnách i v případě, že je zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu Basket-Obchod.cz.
 • Zboží je možné zaslat na naší kamennou prodejnu v Praze nebo v Brně, k reklamovanému zboží přiložte kopii faktury, na kterou popište důvod reklamace a navrhovaný způsob řešení.
 • Reklamované zboží vždy zasílejte pouze na naše kamenné prodejny v Praze nebo Brně.
 • Reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30 dní od doručení zboží na naše obchody.


Zákonná práva z vad: 


Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
 • bezplatné odstranění vady opravou;  
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 


Vyřízení reklamace 

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  


 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  

 

 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

 

 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Prosíme, zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  

 

 • Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

 • Prosíme, o řádné zacházení s reklamovaným zbožím, kdy toto zboží nebo jeho součásti splňují základní předpoklady pro jeho hygienicky bezpečné předání k reklamačnímu řízení.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  Jakost při převzetí


 • Zboží je vadné zejména, pokud nemá sjednané nebo očekávané vlastnosti s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů.  
 • Kupující může u prodávajícího uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující má podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.   
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
 • U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

 

BASKET-OBCHOD PRAHA
Jateční 23, 170 00, Praha - Holešovice
Basket-Obchod Brno
Kounicova 20, Brno 602 00